Belangenbehartiging

Stichting Misbruikt! behartigt de collectieve belangen van mensen die seksueel misbruikt zijn in een afhankelijkheidsrelatie. De punten uit het Manifest vormen de belangenbehartigingsagenda voor de komende jaren.

  • Meldingen en aangiftes van seksueel misbruik moeten onmiddellijke aandacht krijgen en de slachtoffers moeten in beginsel geloofd worden. Daarbij moet ook de getuigenis van kleine kinderen gehoord worden.
  • Het opsporen van daders en van netwerken van daders moet topprioriteit hebben bij politie en justitie.
  • Slachtoffers van misbruik moeten onmiddellijke, laagdrempelig én kosteloos hulp kunnen krijgen voor alle gevolgen van het seksueel misbruik.
  • Het seksueel misbruik moet een prominent onderdeel worden van de partijprogramma’s van de politieke partijen.
  • De strijd tegen seksueel misbruik moet structureel een velen malen groter deel van de rijksbegroting gaan uitmaken dan nu het geval is.

Op dit moment is de commissie Hendriks georganiseerd misbruik aan het onderzoeken. Dat maakt dat dit onderwerp nu hoog op de belangenbehartigingsagenda staat. In de Tijdlijn hieronder vind je specifieker wat we hebben gedaan in de belangenbehartiging rond georganiseerd misbruik (netwerken).

Tijdlijn Lobby Georganiseerd Misbruik

juli 22, 2021

Plan van aanpak onderzoek georganiseerd sadistisch misbruik is voorgelegd aan de minister van justitie en veiligheid

juli 22, 2021
september 15, 2021

Brief gericht aan de commissie Justitie en Veiligheid en naar een aantal leden van de Tweede Kamer van st. Misbruikt! over Commissie Hendriks die onderzoek doet naar georganiseerd sadistisch misbruik bij minderjarigen

september 15, 2021
november 3, 2021

Meerdere moties in de kamer besproken

november 3, 2021
december 13, 2021

Procesrapportage commissie Hendriks wordt gedeeld

december 13, 2021
december 15, 2021

Voormalig minister Grapperhaus heeft toegezegd dat Spotlight (de werkgroep van Stichting Misbruikt!) en KTTG vooraf inzage krijgen in het rapport van commissie Hendriks en dat onze reactie op dit rapport als integraal onderdeel wordt opgenomen.

december 15, 2021
december 31, 2021

Nieuwe Zedenwet is aangenomen, de invoering laat nog op zich wachten, streven is 2024. Er wordt momenteel gepleit voor eerdere invoering, 2022 is niet haalbaar ivm inregelen en ambtenaren.

december 31, 2021
januari 10, 2022

Brief aan Minister van Justitie en Veiligheid mw. Drs. Dilan Ysilgoz met de reactie van Stichting Misbruikt! op de procesrapportage van 13 december van de commissie Hendriks.

januari 10, 2022
januari 19, 2022

Stichting Misbruikt! in gesprek met Lisa Westerveld, Attje Kuiken, Michiel van Nispen en Barbara Kathmann over georganiseerd misbruik in netwerk verband.

januari 19, 2022
februari 8, 2022

Nieuws dat Mariette Hamers wordt aangesteld als regeringscommissaris voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (adviserend aan kabinet). “Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland. Daarbij moet onder andere de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.”

februari 8, 2022
februari 27, 2022

Brief van Stichting Misbruikt! aan Tweede Kamerleden met verzoek om de opdracht van Mariette Hamers te verbreden naar misbruik in afhankelijkheidsrelaties en kinderen. Juist omdat mensen die misbruik in hun in jonge jaren hebben mee gemaakt als volwassene vaker slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld.

februari 27, 2022
maart 16, 2022

Evaluatie gesprek met commissie Hendriks voor input ervaringsdeskundig perspectief.

maart 16, 2022
april 11, 2022

Brief met aanbevelingen n.a.v. evaluatiegesprek wordt samen met veldpartijen (KTTG en stichting LisaTGKM) opgesteld en verstuurd naar commissie Hendriks.

april 11, 2022
april 30, 2022

Mariette Hamers start als regeringscommissaris voor periode van 3 jaar (onder ministerie OC&W minister Dijkgraaf). Stichting Misbruikt! zal contact opnemen om de belangen van de bredere doelgroep onder haar aandacht te brengen.

april 30, 2022

In de periode van januari tot eind april heeft Stichting Misbruikt! acht ervaringsdeskundigen begeleid bij hun interview met de commissie Hendriks.

Stichting Misbruikt!