Belangenbehartiging

Stichting Misbruikt! behartigt de collectieve belangen van mensen die seksueel misbruikt zijn in een afhankelijkheidsrelatie. De punten uit het Manifest vormen de belangenbehartigingsagenda voor de komende jaren.

  • Meldingen en aangiftes van seksueel misbruik moeten onmiddellijke aandacht krijgen en de slachtoffers moeten in beginsel geloofd worden. Daarbij moet ook de getuigenis van kleine kinderen gehoord worden.
  • Het opsporen van daders en van netwerken van daders moet topprioriteit hebben bij politie en justitie.
  • Slachtoffers van misbruik moeten onmiddellijke, laagdrempelig én kosteloos hulp kunnen krijgen voor alle gevolgen van het seksueel misbruik.
  • Het seksueel misbruik moet een prominent onderdeel worden van de partijprogramma’s van de politieke partijen.
  • De strijd tegen seksueel misbruik moet structureel een velen malen groter deel van de rijksbegroting gaan uitmaken dan nu het geval is.

Op dit moment is de commissie Hendriks georganiseerd misbruik aan het onderzoeken. Dat maakt dat dit onderwerp nu hoog op de belangenbehartigingsagenda staat. In de Tijdlijn hieronder vind je specifieker wat we hebben gedaan in de belangenbehartiging rond georganiseerd misbruik (netwerken).

Tijdlijn Lobby Georganiseerd Misbruik

juli 22, 2021

Plan van aanpak onderzoek georganiseerd sadistisch misbruik is voorgelegd aan de minister van justitie en veiligheid

juli 22, 2021
september 15, 2021

Brief gericht aan de commissie Justitie en Veiligheid en naar een aantal leden van de Tweede Kamer van st. Misbruikt! over Commissie Hendriks die onderzoek doet naar georganiseerd sadistisch misbruik bij minderjarigen. – Download PDF

september 15, 2021
november 3, 2021

Meerdere moties in de kamer besproken

november 3, 2021
december 13, 2021

Procesrapportage commissie Hendriks wordt gedeeld. – download PDF

december 13, 2021
december 15, 2021

Voormalig minister Grapperhaus heeft toegezegd dat Stichting Misbruikt!, Stichting Spotlight en het Kenniscentrum TTG vooraf inzage krijgen in het rapport van commissie Hendriks en dat onze reactie op dit rapport als integraal onderdeel wordt opgenomen. – download PDF

december 15, 2021
december 31, 2021

Nieuwe Zedenwet is aangenomen, de invoering laat nog op zich wachten, streven is 2024. Er wordt momenteel gepleit voor eerdere invoering, 2022 is niet haalbaar ivm inregelen en ambtenaren.

december 31, 2021
januari 10, 2022

Brief aan Minister van Justitie en Veiligheid mw. Drs. Dilan Ysilgoz met de reactie van Stichting Misbruikt! op de procesrapportage van 13 december van de commissie Hendriks. – Download PDF

januari 10, 2022
januari 19, 2022

Stichting Misbruikt! in gesprek met Lisa Westerveld, Attje Kuiken, Michiel van Nispen en Barbara Kathmann over georganiseerd misbruik in netwerk verband.

januari 19, 2022
februari 8, 2022

Nieuws dat Mariette Hamers wordt aangesteld als regeringscommissaris voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (adviserend aan kabinet). “Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland. Daarbij moet onder andere de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.”

februari 8, 2022
februari 27, 2022

Brief van Stichting Misbruikt! aan Tweede Kamerleden met verzoek om de opdracht van Mariette Hamers te verbreden naar misbruik in afhankelijkheidsrelaties en kinderen. Juist omdat mensen die misbruik in hun in jonge jaren hebben mee gemaakt als volwassene vaker slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld.

februari 27, 2022
maart 16, 2022

Evaluatie gesprek met commissie Hendriks voor input ervaringsdeskundig perspectief.

maart 16, 2022
april 11, 2022

Brief met aanbevelingen n.a.v. evaluatiegesprek wordt samen met veldpartijen opgesteld en verstuurd naar commissie Hendriks.

april 11, 2022
april 30, 2022

Mariette Hamers start als regeringscommissaris voor periode van 3 jaar (onder ministerie OC&W minister Dijkgraaf). Stichting Misbruikt! zal contact opnemen om de belangen van de bredere doelgroep onder haar aandacht te brengen.

april 30, 2022
juli 16, 2022

Procesrapportage Cie Hendriks. Tussenevaluatie van de Cie Hendriks over het onderzoek naar Georganiseerd Sadistisch Kindermisbruik.

juli 16, 2022
augustus 29, 2022

Brief aan de Commissie Hendriks over het gesprek tussen de voorzitter van de Commissie Hendriks en Stichting Misbruikt! op 7 juni 2022. – Download PDF

augustus 29, 2022
september 18, 2022

Brief aan de Cie Hendriks betreffende een advies aan de opsporing van georganiseerd sadistisch misbruik (met of zonder geritualiseerde kenmerken). – Download PDF

september 18, 2022
oktober 16, 2022

Op verzoek van de Commissie Hendriks is een aanzet gegeven voor de oprichting van een Meldpunt georganiseerd seksueel misbruik. Het betreft een aanvulling op het gemeenschappelijk advies betreffende opsporing van Georganiseerd Seksueel Misbruik.
Download PDF

oktober 16, 2022
december 21, 2022

Het rapport “Tussen ongeloof, ondersteuning en opsporing. Over georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen” aan minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid overhandigd.  – Download PDF

Stichting Misbruikt! heeft een reactie op het rapport van de Commissie Hendriks aangeboden aan Lisa Westerveld (Groen Links). – Download PDF

december 21, 2022
januari 1, 2023

Onderzoeksrapport Breuer en Intraval naar taken en taakuitvoering van de landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken. – Download PDF

januari 1, 2023
juni 30, 2023

 Brief van de Ministers van Justitie en Veiligheid, een reactie op de kamervragen over onderzoeksrapporten van de commissie Hendriks en het onderzoek naar de LEBZ – Download PDF

juni 30, 2023
oktober 1, 2023

Reactie van stichting Misbruikt! op het onderzoeksrapport naar taken en taakuitvoering van de landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken. – Download PDF

oktober 1, 2023
oktober 12, 2023

Reactie van Stichting Misbruikt! op de brief van de Ministers van Justitie en Veiligheid , een reactie op de kamervragen over onderzoeksrapporten van de commissie Hendriks en het onderzoek naar de LEBZ. – Download PDF

oktober 12, 2023
januari 4, 2024

Klacht tegen VPRO en HUMAN vanwege het offline halen van een aantal uitzendingen. – Download PDF

januari 4, 2024
februari 15, 2024

Presentatie aan het Lanzarote Committee for the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. – Download PDF

februari 15, 2024

Stichting Misbruikt!